1. غلامرضا خواجی , تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه , دانشنامه حقوق اقتصادی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱-۲۰
  2. غلامرضا خواجی , بررسی رویکرد مدعیان هولوکاست در حمایتهای حقوقی از کشتگان یهود , مطالعات اسلامی , دوره ( ۸۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۲۰۳-۲۲۴