1. غلامرضا خواجی , اصل نابرابری جبران‌ساز، چالش حقوق بین‌الملل اقتصادی , اولین همایش ملی بازاریابی فرصت ها و چالش ها , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۰