1. غلامرضا خواجی , نقد اعلامیه جهانی حقوق بشر در پرتو نهاد امر به معروف و نهی از منکر , همایش ملی علمی پژوهشی مسئله شناسی و پاسخگویی به مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
  2. غلامرضا خواجی , نقد اعلامیه جهانی حقوق بشر در پرتو نهاد امر به معروف و نهی از منکر , همایش ملی علمی پژوهشی « مسئله شناسی وپاسخگویی به مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
  3. غلامرضا خواجی , اصل نابرابری جبران‌ساز، چالش حقوق بین‌الملل اقتصادی , اولین همایش ملی بازاریابی فرصت ها و چالش ها , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۰